7/05/2008 tarihinde   hazırladıkları ve TAM SEKİZ AY UĞRAŞARAK ! 23/01/2009 tarihinde Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü’ne tescil ettirdikleri,  OCAK 2009 tarihli 1.ETAP Yönetim Planı, YOK HÜKMÜNDE olduğundan, Mahkeme kararı ile iptal edilmiştir.

Mevcut 1.Etap’taki BÖLGE YÖNETİMLERİ, geçersizliği hukuken tescil edilen Yönetim Planına dayanılarak oluşturulduğundan, TAMAMI YOK HÜKMÜNDEDİR. Açıkçası TAM KANUNSUZLUK hali söz konusudur.

23/01/2009 tarihinden bu yana YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER ile ALINAN KARARLAR ve BÜTÇELER’de YOK HÜKMÜNDEDİR.

Tapuya verilen TESCİL İSTEM BELGESİ :
111

Mahkemenin GEREKÇELİ KARARI :

112
112_01

toplu yapı yönetimplanı

112_03

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
35. HUKUK DAİRESİ TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
BAŞVURUNUN REDDİ

DOSYA NO : 2019/2044
KARAR NO : 2021/2626
HAKİM BAŞKAN : MUSTAFA YALÇIN (34868)
HAKİM ÜYE : LEYLA OVALI YILMAZ (38238)
HAKİM ÜYE : SERAP ERTEN (165864)
KATİP : ELİF ERDOĞAN (242920)
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 17/04/2019
NUMARASI : 2017/845 Esas, 2019/215 Karar

DAVACILAR : 1 -ALİ OSMAN IŞIKSALAN- : 2 -EYÜP ÇAKIL –

DAVALILAR : 1 -1. ETAP 1. BÖLGE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
YÖNETİCİ : AHMET TURGUT ERTEM  2-1.ETAP 2. BÖLGE SİTE YÖNETİMİ KURULU
BAŞKANLIĞI,YÖNETİCİ : FURGAN BOZALİ– 3-1. ETAP 3. BÖLGE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
YÖNETİCİ : SÜLEYMAN YEL-: 4-1. ETAP 4. BÖLGE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
YÖNETİCİ : İLKER SÖZER-: 5 -1. ETAP 5. BÖLGE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
YÖNETİCİ : BEKİR KÜÇÜK

T.C. İSTANBUL BAM 35. HUKUK DAİRESİ Esas-Karar No: 2019/2044 – 2021/2626 2/4
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden XFUaUnn – EfcS0iz – s9MQlLk – kwPB68= ile erişebilirsiniz.
FERİ MÜDAHİL : MEHMET HULUSİ ESEN –
DAVANIN KONUSU : 27/05/2008 Tarihli Halkalı Toplu Konutları 1. Etap Toplu Yapı Yönetimi Temsilciler Kurulunun Yönetim Planı Değişikliğine İlişkin Kararının İptali
İSTİNAF TARİHİ : 17/07/2019
KARAR TARİHİ : 30/11/2021 YAZMA TARİHİ: 01/12/2021 Dairemizde bulunan istinaf başvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda,
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ DÜŞÜNÜLDÜ;
İstinaf isteminde usul işlemleri tamam olduğundan, ilk derece mahkemesinin dosyasındaki bütün belgeler ve dosya hakkındaki dairemiz üyesince düzenlenen rapor incelendi, istinaf başvuru dilekçesinin ve davanın esası istinaf dilekçesinde belirtilen
sebeplerle sınırlı olarak yapılan incelemede dosyada dairemizce karar verilmesi için eksiklik bulunmadığı anlaşıldı.
Davacılar:Halkalı Toplu Konutları Atakent 1. Etap yönetim planının davalı yapı yönetimi temsilciler kurulu tarafından yönetim planının 27/05/2008 tarihinde yapılmış olduğunu, yönetim planının tüm kat malikleri tarafından yapılması gerektiğini, temsilciler kurulu tarafından hazırlanan yönetim planının Kat Mülkiyeti Kanununa aykırı olduğunu iddia ederek yönetim planının iptaline karar verilmesini istemiştirler.
Davalılar:Görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu, davacıların aktif husumet ehliyetlerinin bulunmadığını, davanın açıldığı tarih itibariyle yönetici sıfatı olmayan kişilere açılan davanın reddi gerektiğini, hak düşürücü sürenin geçmiş olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştirler.Mahkeme:Davanın kabulüne karar vermiştir.
İstinaf sebepleri: Davalı Halkalı Toplu Konutları 1. Etap 1. Bölge Yönetimi süresinde sunduğu istinaf başvuru dilekçesinde; görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğunu, genel hükümlerin uygulanamayacağını,dava konusu yerin toplu yapı niteliğinde olduğunu,bilirkişi raporunun eksik olduğunu, aktif ve pasif dava ehliyeti bulunmadığını,zamanaşımı itirazlarının değerlendirilmediğini belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.
Davalı Halkalı Toplu Konutları 1. Etap 5. Bölge Yönetimi süresinde sunduğu istinaf başvuru dilekçesinde; görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğunu, genel hükümlerin uygulanamayacağını, toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için 4/5
çoğunlukta temsilcilerin temsil ettikleri oy sayısının dikkate alınması gerektiğini, iptale konu 27/05/2008 tarihli temsilciler kurul kararının usule uygun olarak alındığını, yönetim tarafından 6 aylık süre içinde başvurularak yönetim planı değişikliği yapılarak tapuya tescil edildiğini, tapu kaydının celbedilmediğini, eksik inceleme ile karar alındığını,deliller toplanmadan karar alındığını,raporun çelişkili olduğunu,yargılama harç ve masrafları ile vekalet ücreti hususunda da yanlış karar verildiğini belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.
Davalı Halkalı Toplu Konutları 1. Etap 2.3. ve 4. Bölge Yönetimi süresinde sunduğu istinaf başvuru dilekçesinde; görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğunu, genel hükümlerin uygulanamayacağını, iptali istenen yönetim planının 27/05/2008 tarihli olup hak düşürücü sürenin geçtiğini, davanın açılmasında hukuki yarar olmadığını, davacıların ısı
gideri gibi giderleri ödemek istemedikleri için dava açtıklarını, davacıların 1.2 4 ve 5.bölgede malik olmadıklarından aktif dava husumetlerinin olmadığını,
T.C. İSTANBUL BAM 35. HUKUK DAİRESİ Esas-Karar No: 2019/2044 – 2021/2626 3/4
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden XFUaUnn – EfcS0iz – s9MQlLk – kwPB68= ile erişebilirsiniz.
Davanın doğrudan şahıslara açılmış olmasından pasif dava husumeti olmadığını,toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için 4/5 çoğunlukta temsilcilerin temsil ettikleri oy sayısının dikkate alınması gerektiğini, iptale konu 27/05/2008 tarihli temsilciler kurul kararının usule uygun olarak alındığını, yönetime ait kayıt ve defterler celbedilmeden, deliller toplanmadan karar alındığını, raporun çelişkili olduğunu, yargılama harç ve masrafları ile vekalet ücreti hususunda da yanlış karar verildiğini belirterek kararın kaldırılmasını istemiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Yasal dayanak:Hukuk Muhakemeleri Kanunu;190, 191. maddeleri,Türk Medeni Kanunu 6. maddesi,634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 4,16, 18, 28, 33, 34, 37, 38. maddeleri,KMK 28. maddesi;”Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler.Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir.Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.
Yargılama konusu olayda:Davacılardan Eyüp Çakıl’ın 411/1 parselde bulunan B2 blok 5 nolu ve davacılardan Ali Osman Işıksalan’ın 412/1 parselde bulnan A2 blok 6 nolu dairenin kat maliki oldukları, KMK hükümleri uygulanamayacak olmasına rağmen, hukuken toplu yapı olmayan yerde 27/05/2008 tarihinde bir kaç kişi tarafından yönetim planı değişikliğine gidildiğini, oysa genel hükümler uygulanarak TMK 692. madde kapsamında esaslı ve olağanüstü bir işlem olan yönetim planı değişikliğinin oy birliği ile alınması gerektiğini belirterek 27/05/2008 tarihli Halkalı Toplu Konutları 1. Etap Toplu Yapı
Yönetimi Temsilciler Kurulunun Yönetim Planı değişikliğine ilişkin kararının yok hükmünde olduğunun tespiti ile İptaline karar verilmesini istediği,Mahkeme tarafından davacıların maliki oldukları bağımsız bölümlere ilişkin tapu
kaydının celbedildiği, davacılardan Ali Osman Işıksalan’ın 412 ada/1 parsel, davacılardan 411 ada 1 parsel sayılı taşınmazın maliki oldukları, her iki tapu kaydında da 16/12/2002 tarihli yönetim planının bulunduğu ve 27/05/2008 tarihinde yönetim planı değişikliğinegidildiği ve 23/01/2009 tarihinde yönetim planı değişikliğinin tapuya tescil edildiği,Tapu Müdürlüğü’nden gönderilen Halkalı 1. Etap Yönetim planının gönderildiği,Halkalı 1. Etap Toplu Yapı Yönetim Planı olduğunun belirtildiği,
Mahkemece; kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından bir fazlası ile toplanır hükmü gereği, uyarlama için toplanılmış olsa da sayı ve arsa payı çoğunluğu ile toplanma aranmalı, katılanların salt çoğunluğu ile uyarlamaya ilişkin değişiklik yapılabilmesi gerektiği, belirtilen uyarlamanın, temsilciler kurulu tarafından alınan
karar ile yapılması hukuken mümkün olmadığı, yönetim planı değişikliğinin, ancak kat malikleri tarafından alınması gerektiği ve bu kararın temsilciler kurulu tarafından yapılmış olması hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile davanın kabulü ile, 27/05/2008 tarihli Halkalı Toplu Konutları 1. Etap Toplu Yapı Yönetimi Temsilciler Kurulu Kararının yok hükmünde olduğunun tespiti ile kararın iptaline karar verildiği,Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporları doğrultusunda karar verildiği,634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanma şartlarının bulunmadığı,Dava konusu yönetim planı değişikliğinin kat malikleri kurulunca yapılması gerektiği, yasanın açık hükmüne aykırı olarak temsilciler kurulunca yapılan değişikliğin iptaline yönelik davanın kabulü gerektiği anlaşılmıştır.
T.C. İSTANBUL BAM 35. HUKUK DAİRESİ Esas-Karar No: 2019/2044 – 2021/2626 4/4 UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden XFUaUnn – EfcS0iz – s9MQlLk – kwPB68= ile erişebilirsiniz.
Dairemiz ilk derece mahkemesi kararını hem maddi olay, hem de hukuka uygunluk bakımından incelemeye tabi tutarak tespit edilen yargılama hatalarını bizzat düzeltmek amacıyla yapılan inceleme sonunda; dairemizce duruşma yapılmasına gerek olmadığı,dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlara, yasal gerektirici nedenlere göre karar verilmiş olması sebebiyle, incelenen mahkeme kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu, istinaf sebepleri yerinde olmadığından başvurunun HMK 353/1-b/1 maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiştir.
H Ü K Ü M :Yukarıda açıklanan nedenlerle,Davalıların istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE,Peşin yatırılan istinaf başvuru ve karar harcının mahsubuna,İstinaf harcı ve posta masrafının istinaf talebinde bulunanın üzerinde bırakılmasına, Dairemizce icranın geri bırakılması için 17/07/2019 tarihinde verilen kararın kaldırılmasına,
Gider avansından kalanın talep halinde yatırana iadesine,Dair karar dosya üzerinde, tarafların ve vekillerinin yokluğunda oy birliği ile verildi. Kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde dilekçe verilerek Yargıtay’da temyiz edilebileceği açıkca anlatıldı. 30/11/2021
Başkan 34868 Üye 38238 Üye 165864 Katip 242920 *Bu belge 5070 Sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.

ETİKETLER: HALKALI 1 ETAP BÖGE YÖNETİMİhalkalı toplu konutlarıkat mülkiyeti kanunukmkKÜÇÜKÇEKMECE 5 ASLİYE CEZAKÜÇÜKÇEKMECE TAPU MÜDÜRLÜĞ


“Halkalı Konutları 1.ETAP Yönetim Planı , Mahkeme kararı ile iptal edilmiş” için bir cevap

%d blogcu bunu beğendi: