Bu gün Haber merkezimize gelen Mailde daha önce yaptığımız haberdeki yayınlanan video Kaynak gösterilerek İBBB Ekremİmamoğlu ve #KiptaşA.Ş. Başkanı  AliKurt hakkında Kiptaş A.Ş den Dükkan alıp Dükkanlarının demirbaşları yürüyen merdivenleri,jeneratörleri,elektirik panolarıve elektirik tesisatları,Asansörler,Havalandırma sistemleri,motorları kısacası binanın her şeyi  çalınan Mülk sahibi tarafından Cumhuriyet Savcılığına  TCK 142 Hırsızlık ve TCK  257 Madde  Görevi kötüye kullanma,Görev ihmali KAMU KAYNAĞINDA ARTIŞA ENGEL VEYA EKSİLMEYE NEDEN OLUP OLUNMADIĞI ,Görevlilere Teslim edilen Taşınırların Zarara uğraması,Ağır İhmal Her kesin gösterebileceği en basit bir özenin ,Tedbirin gösterilmemiş olması .4483   sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre SUÇ Duyurusunda bulunulmuş !..

Ekrem İmamoğlu Savcılık suç duyurusu

İDDİA EDİLEN SUÇ KONUSU :

1- KİPTAŞA AİT MÜLKÜN DEMİRBAŞLARININ ÇALINMASI ...

2- KAMU KAYNAĞINDA ARTIŞA ENGEL VEYA EKSİLMEYE NEDEN OLUNUP OLUNMADIĞI

3- ,Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması, : Ağır ihmal, herkesin gösterilebileceği en basit bir özenin, tedbirin gösterilmemiş olmasıdır.

TCK 142 Hırsızlık ve TCK  257 Madde  Görevi kötüye kullanma,

Görev ihmali

KAMU KAYNAĞINDA ARTIŞA ENGEL VEYA EKSİLMEYE NEDEN OLUP OLUNMADIĞI ,

Görevlilere Teslim edilen Taşınırların Zarara uğraması,

Ağır İhmal Her kesin gösterebileceği en basit bir özenin ,Tedbirin gösterilmemiş olması ,

4483   sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre SORUŞTURMA  ve Cezalandırılmaları hakkında gereğinin yapılması TALEBİ ..

SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLENLER:

1- İ.B.B. BAŞKANI Ekrem İMAMOĞLU

2-  İ.B.B. Başkanı Genel Sekreteri Can AKIN ÇAĞLAR

3- İ.B.B. İştirakler Daire Başkanlığı Koordinasyon Müdürü

4- İ.B.B. İmar Müdürü Ramazan GÜLTEN

5- Kiptaş A.Ş Genel Müdürü Ali KURT

6- Kiptaş A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Bektaş ULUSAN

7- Kiptaş A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gürkan KAYA

8- Kiptaş A.Ş İmar ve Şehircilik Müdürü İlyas EFECAN

Ekrem İmamoğlu Savcılık suç duyurusu

Kamu mali yönetiminde sorumluluğun temelinde kamu zararı kavramı bulunmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda düzenlenen kamu zararı kavramı ise, “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” olarak tanımlanmaktadır. Hukuka aykırı işlem veya eylemleriyle zarara sebep olan kamu görevlileri dolayısıyla idarenin kusur sorumluluğundan söz etmek gerekir. Ancak 5018 sayılı Kanun’da kamu zararı dolayısıyla idarenin sorumluluğuna yer verilmemiş; kamu zararı buna sebep olan kamu görevlisinin kişisel kusuru olarak düzenlenmiştir.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te10 ise, 5018 sayılı Kanun’un 71. maddesinde sayılanların yanı sıra, şu hallere de yer verilmiştir:

– Kamu idarelerine ait malların kiraya verilmesi, tahsisi, yönetimi, kullanımı ve elden çıkarılması işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması. –

Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması.

– Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi.

2. Kamu görevlisinin karar, işlem veya eylemi sonucunda bir zarar meydana gelmiş olmalıdır.

Bir kimse, belli bir davranışının sonucunda meydana gelecek zararı bilerek, isteyerek ya da en azından hesaba katarak hareket ettiğinde kasıt; • Doğrudan doğruya kasıtta zarar veren, meydana gelen sonucu doğrudan doğruya istemekte, kabul etmektedir. Örneğin, sorumlu, mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunacağını biliyorsa, bu durumda eylemlerinde “doğrudan doğruya kasıt” vardır.

: Ağır ihmal, herkesin gösterilebileceği en basit bir özenin, tedbirin gösterilmemiş olmasıdır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 153 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan zamanaşımını durduran ve kesen sebepler, kamu zararından doğan alacaklar bakımından da uygulanır (KMYKK m.74, Yönetmelik m. 20).

Devlet memurları görevlerini yaparken veya kendilerine teslim edilen kamu mallarını kullanırken dikkat ve itinalı olmak zorundadırlar.

Memur görevini yaparken kayıtsızlık göstermesi veya kusurlu ve kasıtlı davranarak idareye bir zarar vermesi halinde, bu zararın tazmininden kişisel olarak sorumludur.

Devlet Memurları Kanunu 12. Madde Açıklaması

Devlet memurları görevlerini yaparken veya kendilerine teslim edilen kamu mallarını kullanırken dikkat ve itinalı olmak zorundadırlar. Memur görevini yaparken kayıtsızlık göstermesi veya kusurlu ve kasıtlı davranarak idareye bir zarar vermesi halinde, bu zararın tazmininden kişisel olarak sorumludur.

Memurun kasıt, kusur veya ihmali ile idarenin zarara uğratılması halinde, bu zararın tazmini için idare gerekli tedbirleri alır. İdarenin bu zararın tazmininde kayıtsızlık göstermesi halinde kayıtsızlık gösteren yöneticiler de zarar verenle birlikte aynı sorumluluğu taşır

1711 DEVLETE VE KİŞİLERE MEMURLARCA VERİLEN ZARARLARIN NEVİ VE MİKTARLARININ TESPİTİ, TAKİBİ, AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARI, YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/6/1983, No : 83/6510 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13/8/1983, No : 18134 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cilt: 22, S. 3218

BİRİNCİ KISIM Amaç: Madde 1 – Bu yönetmelik memurların kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizlik sonucu idareye verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilerin uğradıkları zararların nevi ve miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları, yapılacak işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

%95 İ.B.B. ‘nin iştiraki Kiptaş A.Ş mülkiyetinde olan Başakşehir 4. Etap 1. Kısın 1262 Ada 1.parselde bulunan KATMA DEĞERİ Yüksek Vadi Center AVM YAĞMALANIP TALAN EDİLEREK KAMU ZARARINA NEDEN OLUNMUŞ 16 MİLYON İSTANBUL HALKININ MAĞDURİYETİNE NEDEN OLMUŞTUR.

Anayasamızın 40’ıncı maddesi, “Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir.

Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.” hükmüyle ve 125’inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” hükümleriyle; idarenin mali sorumluluğunun varlığını bireyler nezdinde güvence altına almıştır.

5237 sayılı TCK’nın 158/4 gereği; Kamu Kurum ve Kuruluşları kendilerine yapılan suç ve ihbarı ’’gecikmeksizin’’ Cumhuriyet Başsavcılığına iletmek ile yükümlüdür. 4483 Kanun’un 4/2. Benzer düzenlemeler 5237 sayılı TCK’nın 279 ve 280. Maddelerinde de bulunmaktadır. TCK’nın 279.maddesinin 1. Fıkrasında Kamu görevlilerinin, 2. Fıkrasında adli kolluk görevi yapanların öğrendikleri suçu bildirmemesi. TCK 278 maddesi sadece Kamu Memurları için değil, Kamu görevlisi olmayanlar içinde, İşlenmekte olan bir suçtan haberdar olduklarında, yetkili mercie bildirme yükümlülüğü getirmiştir.

NOT :

1- Basın halkın müşterek sesidir.

2- Basın Ahlak ilkeleri gereğince Haberde ismi geçen Sayın Belediye Başkanı EKREM İMAMOĞLU ve her kes bizimle iletişime geçerek cevap haklarını kullanabilirler.

ETİKETLER: Ali KURT, ali kurt savcılık, bektaş uluşan, belediye haber, Can AKIN ÇAĞLAR, cesur haber, cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu, ekrem imamoğlu savcılık, Gürkan KAYA, haber, İBB, İbbb, ibb haber, İlyas EFECAN, Kiptaş, kiptaş haber, Kiptaş Hırsızlık, Ramazan GÜLTEN, savcılık soruşturma, vadi center, vizyonege haber,Başakşehir

Vizyon Ege Tv

Cesur Medya Group İştirakidir
Gökhan Gülmez


“Ekrem İmamoğlu ve 7 Kişi hakkında Savcılığa Suç duyurusunda bulunuldu…” için bir cevap

%d blogcu bunu beğendi: